Jump to content


Photo

Ministar odbrane RH potpisao 14 ugovora o nabavi vojne opreme za potrebe Oru??anih snaga RH

Ministar odbrane hravatska

No replies to this topic

#1 ForumVojnik

ForumVojnik

    Advanced Member

  • Administrators
  • 99 posts

Posted 07 February 2014 - 01:46 AM

VRIJEDNOST POTPISANIH UGOVORA JE 66 MILIJUNA KUNA I NA TEMELJU NJIH ??E 21 TVRTKA KOJA JE POBIJEDILA NA JAVNOM NATJE??AJU ZA POTREBE OSRH PROIZVESTI 175 934 ODJEVNA PREDMETA, 13 735 PARI VOJNI??KIH ??IZAMA, 500 KACIGA, 1585 PU??AKA VHS-D1 I VHS-K1 TE 1125 KOMADA OPREME ZA PU??KE... POTPISIVANJE UGOVORA JE DOKAZ NAMJERA I STVARNIH NAPORA MORH-a DA POTPOMA??E I JA??A HRVATSKU INDUSTRIJU, ISTAKNULI SU PREDSTAVNICI TVRTKI PROIZVO?A??A VOJNE OPREME ZA OSRH...

neimenovano%20path.jpg

  Ministar obrane Ante Kotromanovi?? 17. je sije?nja s predstavnicima hrvatskih proizvo??a?a odje??e i obu??e potpisao 14 ugovora o nabavi vojne opreme za potrebe Oru??anih snaga RH. Vrijednost potpisanih ugovora je 66 milijuna kuna i na temelju njih ??e 21 tvrtka koja je pobijedila na javnom natje?aju za potrebe OSRH proizvesti 175 934 odjevna predmeta, 13 735 pari vojni?kih ?izama, 500 kaciga, 1585 pu??aka VHS-D1 i VHS-K1 te 1125 komada opreme za pu??ke.

Na potpisivanju ugovora u administrativnom sredi??tu MORH-a bili su na?elnik Glavnog sto??era OSRH, general zbora Drago Lovri??, pomo??nik ministra obrane za materijalne resurse, Viktor Koprivnjak te brojni predstavnici hrvatskih tvrtki.

Ugovore s MORH-om u ime Zajednice ponuditelja, za nabavu borbenih odora, obu??e, kaciga i juri??nih pu??ki za pripadnike OSRH potpisali su predstavnici tvrtki Borovo d.d., Inkop obu??a d.o.o i Jelen d.o.o. Kroko d.o.o, ??ateks d.d., ??e??ir d.o.o., URIHO, Varteks d.o.o, Hemco d.o.o, Krojostil d.o.o Jadran d.d., Galeb d.d, Skriplet d.o.o., HS produkt d.o.o. ??estan Busch d.o.o., Odje??a d.o.o. i Mako d.o.o.

Ministar Kotromanovi?? je nakon potpisivanja ugovora istaknuo iznimno zadovoljstvo ovakvom suradnjom i ?injenicom da je hrvatski vojnik u potpunosti opremljen kvalitetnim hrvatskim proizvodima. "Hrvatski proizvo??a?i proizvode dobre proizvode koji su uskla??eni sa standardima NATO-a, a ovi ugovori su primjer suradnje u kojoj MORH promovira hrvatske tvrtke i poma??e im da se odr??e i pre??ive", rekao je ministar Kotromanovi??.

General Lovri?? je naglasio zadovoljstvo ??to su ugovori potpisani ve?? u sije?nju ?ime se omogu??ava da vojska na vrijeme dobije sve ??to joj je potrebno i najavio je kako ??e, u ovom procesu, Oru??ane snage zajedno s proizvo??a?ima raditi na unapre??enju vojne opreme.

9.jpg

 

U ime proizvo??a?a opreme nazo?nima se obratio ??arko Popovi?? iz tvrtke Kroko koji je istaknuo zadovoljstvo takvim na?inom suradnje i zahvalio MORH-u ??to je omogu??io proizvo??a?ima da poka??u svoje kvalitete, dok je predstavnik tvrtke ??estan Busch, Alojzije ??estan, naglasio kako je potpisivanje ovog ugovora dokaz namjera i stvarnih napora MORH-a da potpoma??e i ja?a hrvatsku industriju.

JKP_5096.jpg

  ALOJZ ??ESTAN, TVRTKA ??ESTAN - BUSCH

Potpisani ugovori su za nas zna?ajan korak naprijed. On je, prije svega, va??an zato ??to je potpisan na po?etku godine i omogu??ava nam da organiziramo i planiramo na??u proizvodnju. Istodobno ovaj ugovor nama kao izvoznicima zna?i certifikat za izvoz robe na svjetska tr??i??ta. Na??a se proizvodnja temelji na izvozu u vi??e od 50 zemalja svijeta. Primjerice, ako potpisujemo veliki ugovor za Ujedinjene Arapske Emirate, u natje?aju za dobivanje tog posla je i pitanje." Opskrbljujete li opremom svoje oru??ane snage?" Pozitivan odgovor nam na natje?aju donosi deset bodova. Ovaj je ugovor certifikat za izvoz na??e robe, znak da proizvode kontrolira na??a vojska, da je ona zadovoljna na??im proizvodima, da zadovoljavamo vojne standarde i da smo u svom poslu dobri - a za budu??e su naru?itelje to va??ni pokazatelji.

Pro??le smo godine isporu?ili pet tisu??a kaciga u Irak, ove godine radimo seriju od 10 000 za to tr??i??te. Irak ima 500 000 vojnika, 300 000 policajaca, i to je zemlja koja sigurno treba na??e proizvode. Zbog toga vjerujemo kako ??e posjet ministra Kotromanovi??a Iraku biti vjetar u le??a na??oj vojnoj industriji.

??ELJKO PAVLIN, HS PRODUKT

DSC_0014.jpg

 

Vrijednost svih potpisanih ugovora je 66 milijuna kuna, a HS Produkt ??e isporu?iti 1585 pu??aka VHS-D1 i VHS-K1 te 1125 komada opreme za pu??ke. Rije? je o opti?kim ciljnicima s crvenom to?kom IRB CT 1.5x i podcijevnim baca?ima granata BG 40x46 za pu??ku VHS-1.

Za na??u tvrtku ovakav ugovor zna?i prije svega referencu za sklapanje budu??ih poslova, za poslove s inozemstvom, a s obzirom na to da je ugovor potpisan po?etkom godine on tvrtkama daje mogu??nost to?nog planiranja proizvodnje i prihoda, a u vremenu velike nestabilnosti i nesigurnosti to je velika pomo??.

Iako HS produktu ovaj ugovor s MORH-om ?ini manje od 1% ukupnog planiranog prihoda za 2014. godinu, za neke tvrtke on zna?i opstanak i pre??ivljavanje te??ke 2014. godine. Bez pretjerivanja mogu re??i da je ovo direktno ulaganje u zapo??ljavanje i direktni poticaj za nesmetano poslovanje.

Bilo bi dobro da se na sli?an na?in organiziraju i ostala ministarstva, te da potpisuju ugovore s doma??im tvrtkama za potrebe koje oni imaju. Time Vlada za svoje novce dobiva robu koja joj je potrebna, a u isto vrijeme poma??e poduzetnicima i osigurava im opstanak na tr??i??tu.

STJEPAN PEZO, TVRTKA GALEB

U Galebu imamo 340 zaposlenih i ovaj je ugovor za nas popuna kapaciteta od oko 6 posto. Dakle, to nije tako zna?ajan udio ali je zna?ajan jer je na vrijeme i daje nam siguran posao.

DARKO PINTARI??, TVRTKA JELEN

DSC_0017.jpg

 

Na temelju potpisanog ugovora, tvrtka Jelen Professional d.o.o. ??e proizvesti 3000 pari ljetnih vojnih ?izama u vrijednosti 2,3 milijuna kuna. Za izradu te koli?ine obu??e, prema na??em ukupnom proizvodnom kapacitetu, trebalo bi 5-6 radnih dana. Me??utim ova ??e narud??ba za nas zna?iti nadopunu, odnosno bolju popunjenost proizvodnih kapaciteta u sljede??a tri mjeseca. Posebno je vrijedno ??to je ove godine do??lo do vrlo ranog potpisivanja ugovora, a to zna?i da imamo dovoljno vremena za pripremu proizvodnje, za pregovore s dobavlja?ima i nabavu repromaterijala te, najva??nije, imamo mogu??nost proizvodnje onda kada se oslobode proizvodni kapaciteti od prije dogovorenih narud??bi.

To je i priznanje kvalitete proizvodnje i odli?na referenca kod drugih javnih natje?aja, osobito na natje?ajima u regiji.

Tako je u pro??loj godini do??lo do zna?ajnijeg izvoza vojnih ?izma i u taj posao je bilo uklju?eno nekoliko hrvatskih proizvo??a?a. S referencama koje imamo kod na??e vojske i koje smo dobili izvozom u pro??loj godini, a u suradnji s Ministarstvom obrane, mi ra?unamo na nove narud??be iz inozemstva.

DSC_0015.jpg

 

DSC_0016.jpg

               

 

Reply to this topic  


Cafe.ba