Jump to content


Photo

Iranski nuklearni program


No replies to this topic

#1 ForumVojnik

ForumVojnik

    Advanced Member

  • Administrators
  • 99 posts

Posted 23 June 2013 - 07:26 PM

Iranski klearni program zpo?et jejo?? po?etkom 50-ti godina pro??log vjeka kada je zapad(ta?nije USA) koji se sada toliko protivi Iranskom nuk.programu procjenio da Iranu treba vi??e od 20 nuklearni postrojenja,naravno ove vjesti se rjetko spominju u medijima pa tako nik ne spominje da su USA i Evropske zemlje jo?? '53 potpisale sporazum o po?etku  izgradnje Iranskog nuk.programa i takodje se nigdje ne spominje da us upravo USA i manjim djelom Evropljani izgradili prvi nuklearni reaktor i prva postrojenja za obogaaivanje urana.
dakle '67 su upravo oni izgradili istra??iva?ki nuklearni reaator u Theranu i dva postrojenja za oboga?ivaje urana.Trebali re??i da je manje od godinu prije toga sru??ena demokratski izabrana vlada Irana u vojnom pu?u pod direktnim uticajem Amerike,Britnije i jo?? par vlada,tadae to bila jedna od rjetki ne zapadni demokratski vlada u svjetu koja.
Nakon '79 zapad prekida saranju s Iranom na svim poljimapa tako i na ovom,Iran se tada na??ao pod napadom Sadama koji je uz podr??ku 47 zemajla svjeta  napao Iran.Nuklearni program je ?itavo ovo vrjeme bio na leruda bi s 90 stekli uslovi za nastavak,i ako je jo?? tada s Rusima bio postignut sporazum o izgradnji elektrane u Bu??eru taj proces je zavr??en prije 5-6 godina.
Iran se od 90-ti debelo oslanjao na doma?u pamet i paralelno sa izgradnjom Bu??era se radilo i na ostalim postrojenjima koji su radili sami Iranci koji su u zadnji 20 g iz razni izvora kao ??to su Kineski,Ruski,Indijski i Pakistansk kupovali znanje ispod ??ita,znaju?i da im niko ne??e dati ono ??to im treba i da je jedino mogu?e zaokru??iti proces u nuk.programu doma??im snagama.
Danas Iran ima kompletno zaokru??en proces u nuklearnom programu i preko 40 nuklearni postrojenja za koja se zna,pretpostavlja se da na svako poznato ide bar jedno ne poznato,tako da vi??e ne ovise o uvozu i sposobni su ne samo da odr??avaju postoje??a nego i razvijaju nova postrojenja.
Iran je prije par mjeseci instalirao centrifuge koje su 4 generacije a koje su proizvedene u zemlji,ove centrifuge ne samo da samim pove??anjem broja ubrzavaju proces oboga??ivanja nego se u novim postrojenjima i daleko br??e mo??e zavr??iti proces a i daleko efektivvije u smislu efikasnosti.

Nastavi??e se..Reply to this topic  


Cafe.ba