Jump to content


Photo

MIG-29


No replies to this topic

#1 ForumVojnik

ForumVojnik

    Advanced Member

  • Administrators
  • 99 posts

Posted 27 September 2013 - 06:27 AM

Projekat lovca MiG-29 zapo?et je krajem ??ezdesetih godina a kompletne aktivnosti na koncipiranju su izvedene bez okvirnih TTZ tada??njeg vojnog i politi?kog vrha SSSR. Nakon definisanja oblika, prora?una performansi i preciziranja novog borbenog aviona, OKB MiG, Ministarstvo odbrane i Komanda RV su precizirali TTZ 1972. Ovaj takti?ki odn. frontovski lovac je trebalo da zameni lovce MiG-21 i MiG-23. Detaljan projekat zapo?et je 1974. Glavni projektant bio je Mihail Romanovi? Valdenberg. Osnovne krilatice pri projektovanju su bile: visoka borbena spremnost, optimiziran po principu cena-efikasnost, tehnologi?an za serijsku proizvodnju, visok stepen izvr??enja zadatka, visoka pouzdanost i jednostavnost upotrebe, poletanje sa polupripremljenih pista. Prvi prototip 9-01 je poleteo 6-tog oktobra 1977. a za komandama je bio probni pilot Aleksandar Fedotov, koji je zajedno sa Valerijem Menitskijem bio glavni probni pilot u razvoju ovog aviona. Novembra 1977. ameri?ki sateliti su primetili nov avion koji je tada ozna?en kao RAM-L. Ispitivano je 19 prototipova uklju?uju??i i 6 dvoseda, a zajedno su ukupno izvr??ili 2000 letova.
U konstrukciji su primenjeni primarno legure aluminijuma, titanijuma i razni ?elici a samo delimi?no kompozitni materijali. Izvr??ena je integracija krila i trupa i to pomo??u tzv. strejkova sa uglom strele od 73 stepena tako da je stvorena velika uzgonska povr??ina. Strejkovi generi??u stabiliziraju??e vrtloge, koji obezbe??uju let na velikim, potpoma??u stabilizaciju vazdu??ne struje i usmeravaju vazdu??nu struju u uvodnike vazduha. Ovakva konstrukcija omogu??uje letove na napadnim uglovima do 26 stepeni. Krila su trapeznog oblika sa uglom strele napadne ivice od 42 stepena. U korenom delu izlazne ivice krila su ugra??ena zakrilca koje se mogu obarati na ugao od 25 stepeni pri poletanju i sletanju. Ugra??ena su i krilca koja se otklanjaju na ugao od +/- 20 stepeni. Du?? napadne ivice krila ugra??ena su i pretkrirca ?iji je ugao otklona 20 stepeni. Njihovo obaranje se vr??i automatski pri sletanjuodn. pri signalu o izvu?enosti stajnog trapa a u letu po signalu za orani?enje napadnog ugla. Tu su i dva vertikalna stabilizatora koji na pito cevi imaju ugra??ene male generatore vrtloga vazduha.
Uvodnici vazduha sme??teni ispod trupa su pri rulanju po pisti, za vreme poletanja i sletanja zatvoreni specijalnim kapcima radi za??tite motora od upada stranih tela, snega, pra??ine, i automatski se otvaranju pri odlepljivanju noge nosnog stajnog trapa i obrnuto. Za to vreme motori se snabdevaju vazduhom iz sekundarnih usisnika tzv. ??krgastih proreza ugra??enih na gornjakama strejkova.

MiG-29 ima dva turboventilatorska motora Klimov RD-33. To su dvostrujni, dvovratilni motor sa komorom za DS, potiska 50,4 kN bez i 81,49 kN sa DS, specifi?ne potro??nje goriva 0,75 i 1,96 kg/daN/h, protoka vazduha 77 kg/s, stepenom dvostrujnosti 0,55, stepena sabijanja 21,7, odnos potiska i mase 8 (daN) :1 (kg), sa elektromehani?kim upravljanjem i resursom od 400 ?asova. Masa mu je 1050 kg, du??ina 4,2 m, pre?nik uvodnika 0,8 a maksimalan pre?nik 1 m.

Hidraulika se sastoji od glavnog i dodatnog nezavisnog sistema. Glavni sistem kontroli??e sekundarno kormilo pravca, krilce i horizontalne stabilizatore. Dodatno podr??ava rad sistema za ograni?enje napadnog ugla, usisnika vazduha, stajnog trapa, vazduh??nih ko?nica, pretkrilca. Drugi sistem kontroli??e primarno kormilo pravca i sistema za ograni?enje napadnog ugla topa SOS-3. Napajanje se vr??i pomo??u dve hidrauli?ne pumpe sa promenljivom izlaznom snagom fluida (za svaki sistem po jedna). Normalni pritisak u oba sistema je 19-22 MPa. Postoji i pumpa za vanredne situacije, kada pritisak u oba navedena sistema padne ispod 10 MPa.
Pneumatika se sastoji od 3 komponente: glavne, rezervne i sistema za hermetizovanje i ventilaciju avionike.
Glavni sistem dostavlja pritisak ko?nicama, pokreta?u poklopca kabine, ventilima za zatvaranje dovoda goriva i ko?ionom padobranu PTK-29. Rezervni sistem pokriva ko?nice stajnog trapa u vanrednim situacijama. Tre??i sistem slu??i za hermetizovanje i ventilaciju avionike. Pritisak u bocama je 15 MPa dok je uglavnom sistemu maksimalan 6,3 MPa.
Sistem za snabdevanje kiseonikom. Sastoji se iz glavnog i rezervnog sistema. Glavni snabdeva pilota ali i motore tokom njihovog startovanja i pokretanja. Ima tri boce od po 4 litara sa kiseonikom pritiska 14,7 MPa, regulator pritiska, ventile za redukciju, pilotski ventilacioni sistem u kacigi. Kiseonik se daje pilotu samo preko 8000 m visine, a do te visine me??avina vazduha i kiseonika. Sekundarni sistem slu??i za davanje kiseonika pilotu pri katapultiranju u trajanju od maksimalno 4 minuta a pritsak u sistemu je 17,6 MPa.


Elektronska oprema:
Impulsno-Doplerski radar ,,Fazotron'' N019EA ??Rubin?? maksimalnog dometa 100 km, koji otkriva lovca iz PPS na 70 km, a koji istovremeno prati/gadja 8/1 cilj; laserski daljinomer OEPS-29 dometa 15 km u ZPS cilja efikas.dometa 12 km, IC senzor, IC ni??an na kacigi pilota ??-3UM-1M, elektroopti?ki HUD pokaziva?, IFF SRO-lP, signalizator radarskog i laserskog ozra?enja SRO-15LM ,,Berjoza??????, radio kompas ARK-19, magnetni kompas KI-13, sistem za navo??enje raketa SN-29, autopilot SAU-451-03, navigacijski sistem sastavljen od: RSBN-2N/4N/6N, sistema ,,Polje N?????? i ,,Udar-N??? radio stanica UHF/VHF R-862M, radio za hitnost R-855UM, dispenzer IC mamaca i radarskih dipola BVP-30M-26
sa 120 patrona, radarski ekran, katapult sedi??te ??Zvezda?? K-36DM klase 0-0Naoru??anje (u JRV): jednocevni top 9A4071K (G??-30/1) 30 mm sa 150 granata, ICS rakete vazduh-vazduh R-60MK dometa 15 km u PPS cilja i 10 km u ZPS cilja, R-73E dometa 30 km u PPS i 20 km u ZPS cilja, IN+PARS rakete vazduh-vazduh R-27R1 dometa 60 km u PPS cilja i 25 km u ZPS cilja, 20-tocevni sa??asti lanseri B-8M NR v-z sa 20 raketa S-8 kal.80 mm dometa 3 km, fugasne bombe FAB-110/250, kasetni dispenzeri KMGU- 2, aerosolne bombe OFAB-250, kasetne bombe BeTAB-250, nevodjene rakete vazduh-zemlja S-24B kalibra 240 mm dometa do 3 km, naoru??anja do 3000 kg na 6 potkrilnih nosa?a

Dimenzije:
du??ina 17,32 m
razmah krila 11,36
visina 4,73
povr??ina krila 38,06 m ??


Mase:
prazan 10900 kg
normalna poletna 15240 kg
maksimalna poletna 18500 kg


Gorivo:
u unutra??njim rezervoarima 4895 litara
spolja??nji tank od 1500 l


Performanse:
maksimalna brzina 2445 km/h
vrhunac leta 18000 m
po?etna brzina penjanja 330 m/s
maksimalni dolet 2199 km
maksimalni borbeni radijus 800 km
eksploataciono optere??enje +9/- 2,5G

VerzijeA,B (izvozni)

UB (dvosed)

S,SE,A (izvozni)

SM (lovac bombarder)

G (mod.nema?ki jednosed)

Fulc.C, GT (mod.nema?ki dvosed)

ME (izvozni,MiG-33),

vi??enamenske: M,K(palubni), KUB(palubni dvosed), SMT, SMT-2, UBT(dvosed), M2(dvosed), KU

opitne: KVP(palubni), OVT(sa pokretnim mlaznicima), SMT-2000A/B, ??????Sniper??????(rumunska mod.sa Izraelom), BM (beloruska modernizacija)Reply to this topic  


Cafe.ba